Sök

Språk

Svedala kommuns historia

Svedala kommuns historia

Läs mer om Svedala kommuns historia

Svedala kommuns historia

Där Söderslätt övergår i det sydskånska sjö- och backlandskapet ligger Svedala kommun. Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden formats av människan.

Från vikingatidens slut och fram till medeltidens början, finns många fornlämningar mer eller mindre synliga i landskapet. Dessa visar att människor bott och verkat här redan då. Varför just här? Här fanns gott om vatten. Sege å var en viktig livsnerv för de allra första Svedalaborna. Sedan dess är den både rätad och sänkt. I det pågående Sege å-projektet samarbetar berörda kommuner, markägare med flera för att öka den biologiska mångfalden och tillgängligheten i området.

I samarbete med Länsstyrelsen vårdar vi en mindre del av fornlämningarna en gång om året. Skyltar finns uppsatta vid några av de mest intressanta fornlämningarna. På Riksantikvarieämbetets webbplats finns Fornsök som innehåller mer information om fornlämningar i kommunen.

Webbplats Riksantikvarieämbetet

De äldsta kyrkorna

På 1000-talet då vikingatid övergår till medeltid byggdes de äldsta kyrkorna i romansk stil. De kyrkor där de äldsta delarna härstammar från denna tid är kyrkorna i Bara, Skabersjö, Törringe, Hyby gamla kyrka, Västra Kärrstorp och Lemmeströ (idag ruin).

Lindholmens borgruin

Lindholmens borg vid Börringesjöns nordvästra strand -  idag en gräsbevuxen kulle, är en medeltida borgruin, en kungaborg med en spännande historia. Under slutet av 1300-talet var Lindholmen en betydande dansk försvarsanläggning där Drottning Margarethe I, ”Kung Byxlös” höll den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg fången i närmare sju år...I praktiken regerade Margarethe på denna tid över Danmark, Sverige och Norge.

Under tre dagar 16-18 juni 1995 firade Svedalaborna 600-årsjubileum med stort medeltidsspektakel. Vi firade freden som 17 juni 1395 slöts på Lindholmen och som möjliggjorde unionsmötet i Kalmar 1397.

Webbplats Romeleåsen

Svedala expanderade

Befolkningen ökade ständigt fram till skiftena vid 1700-talets slut. Markens lera gav tegel till byggnader. Sjöarna och den bördiga jorden gav föda. Betesmarkerna utvidgades. På landsbygden växte byarna och i backlandskapets obebyggda utmarker etablerade sig herremännen på herrgårdar, borgar och slott.

Slott och statare

Slotten och de stora godsen hade stora behov av arbetskraft. I den statarlänga i Torup som idag är Statarmuseum, visar de statarnas och lantarbetarnas historia i autentisk miljö. Förutom möblerade lägenheter finns bibliotek, plantskola, permanenta och tillfälliga utställningar, djur, café, museibutik med mera. Torups slott är ett välbevarat renässansslott som visas för allmänheten.

Grevebanan

När järnvägen mellan Malmö och Ystad byggdes på 1870-talet, den så kallade ”Grevebanan”, följde ett uppsving för Svedala. Då flyttades Svedala centrum från kyrkan till järnvägsstationen. De stora godsen satsade pengar i järnvägsbygget, som var viktigt för transporterna i jordbruket.

Åbjörn Andersson och Nils Fredriksson

Åbjörn Andersson (1846–1922) anlade 1882 gjuteri, tillverkning och försäljning av jordbruksmaskiner (Åbjörn Anderssons & Co) i det företag som idag är grunden till kommunens största industri, Sandvik Rock Processing.

Åbjörn Andersson anställde år 1893 ingenjör Nils Fredriksson (1870–1959) som till stor del bidrog till företagets expansion och också deltog aktivt i föreningslivet samt Svedalas kommunpolitik. Nils Fredriksson flyttade sedan till Stockholm och blev undervisningsråd och chef över skolöverstyrelsens yrkesskolavdelning.

Sockerbruket

År1894 byggdes Sockerbruket i Svedala för de goda kommunikationerna och tillgången till vatten vid Sege å. Vid sekelskiftet 1900 var 350 personer anställda på Sockerbruket under betkampanjen. Vid samma tid hade Svedala municipalsamhälle 1 408 invånare. Svenska Sockerfabriks AB lade ner Sockerbruket 1946 för att övergå till större enheter.

Tegel

Omfattande tegelarkitektur från sekelskiftet finns fortfarande bevarad i Svedala tätort i affärsfastigheter såväl som i bostadshus och patriciervillor. Försökstegelbruket byggdes 1904. Samtidigt startade en tegelmästarskola som fram till 1972 utbildade tegelmästare från de nordiska länderna. Det har funnits tegelbruk också i Bara, Yddinge, Börringe och Tjustorp. Tegelberga och Minnesberg är andra tegelbruk som har funnits i trakten.

Det finns en bok som heter Se teglet och en webbplats Tegelakademin som berättar om teglet i kommunen.

Webbplats Tegelakademin

Kvarnar och möllor

I nuvarande Svedala kommun har det genom tiderna funnits över 400 kvarnar och möllor. Aggarps kvarn, Skabersjö mölla, Norra Lindholmens kvarn och Vinninge mölla finns kvar idag.